Redegjørelse for åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i henhold til åpenhetsloven i Gjelsten Holding AS.

INTRODUKSJON

Gjelsten Holding AS ("GH") er underlagt åpenhetsloven. Denne redegjørelsen inneholder informasjon om GHs arbeid med aktsomhetsvurderinger i regnskapsåret 2023. GHs aktsomhetsvurderingeromfatter egen virksomhet og leverandørkjede, samt virksomheten og leverandørkjeden til datterselskapenesom ikke omfattes av åpenhetsloven. Dette gjelder Pellestova Leiligheter AS, Pellestova Hotell ASog G&A Air AS ("Datterselskapene").

Flere av GHs datterselskaper er direkte omfattet av åpenhetsloven, og utfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandørkjede. Dette gjelder Helgeland Invest AS,Fabritius Gruppen AS, Noah AS og Gjelsten Bolig AS. Det vises til de enkelte datterselskapenes redegjørelser for informasjon om deres arbeid med aktsomhetsvurderinger.

RETNINGSLINJER OG METODE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER

GH skal ta et tydelig ansvar med å fremme sosial bærekraft og tar avstand fra enhver form for brudd på menneskerettigheter. GH har utarbeidet retningslinjer for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i egen virksomhet og leverandørkjede. Retningslinjene er et sentralt verktøy i GHs arbeid med etterlevelse av åpenhetslovens krav, og har bidratt til å øke de ansattes bevissthet rundt selskapets samfunnsansvar. 

Ved å utføre aktsomhetsvurderinger får selskapet tilstrekkelig kunnskap til å håndtere relevant risiko. Gjennom aktivt eierskap i våre datterselskaper vil vi også bidra til enda tydeligere fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de operative virksomhetene. Vi vil også ta opp dette teamet gjennom vår eierposisjon i tilknyttede selskaper hvor vi ikke har en kontrollerende eierandel.

GHs prosesser tilknyttet åpenhetsloven tar utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Dette innebærer at GH har foretatt vurderinger av hvor risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er størst. Tiltakene GH gjennomfører skal dessuten være basert på prinsippet om forholdsmessighet, hvilket innebærer at tiltak og oppfølging vil stå i forhold til nivået av identifisert risiko, leverandørens størrelse og GH påvirkningsmulighet.

AKTSOMHETSVURDERING AV GH OG SELSKAPETS LEVERANDØRKJEDE

GH er et holdingselskap som har som virksomhet å kjøpe, eie, utvikle og selge selskaper. Selskapet har ca. 10 ansatte lokalisert i selskapets kontorlokaler på Aker Brygge i Oslo. Selskapets leverandøreromfatter i korte trekk kontorleie, bank, forsikring, revisjon, juridisk bistand, IT-drift samtenkelte markedsføringsaktiviteter. Leverandørenes virksomhet er i all hovedsak lokalisert i Norge uten underleverandørerav betydning, datterselskaper eller produksjon i utlandet.

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets leverandører og deres underleverandører vurderes således som svært lav.

GH har videre ingen eksterne kunder, og driver kun et begrenset salg av tjenester til selskaper i samme konsern. Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets kunder vurderes således som minimal.

GH har som policy at det skal arbeides aktivt og målrettet for å kartlegge og sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Datterselskapenes virksomhet og leverandørkjede. Ethvert sannsynlig eller identifisert brudd på dette skal meldes umiddelbart til administrerende direktør i det enkelte Datterselskap.

Det er ikke identifisert faktiske, eller vesentlig risiko for, negative konsekvenser knyttet til åpenhetslovens virksomhetsområde. Basert på dette foreligger det ikke et behov for å iverksette ytterligere tiltak knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ettersom arbeidet med åpenhetsloven er en dynamisk prosess, vil vi imidlertid strekke oss etter å videreutvikle retningslinjene og forankre dette enda tydeligere i vår organisasjon i tiden fremover.

VIDERE OPPFØLGING AV DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

GH følger opp Datterselskapene gjennom nær kontakt med ledelsen i Datterselskapene, samt gjennom styreverv, og påser gjennom dette at Datterselskapene etterlever åpenhetsloven. Dette arbeidet er påbegynt, men vil bli et naturlig neste steg i vårt arbeid med åpenhetsloven. Vi vil også følge opp arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger i Helgeland Invest AS, Fabritius Gruppen AS, Noah AS og Gjelsten Bolig AS, slik at erfaringene fra arbeidet i disse selskapene også kan komme øvrige selskap i konsernet til gode.

BESVARELSER AV HENVENDELSER

Enhver kan fremme spørsmål til GH om hvordan virksomheten håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Eventuelle spørsmål kan rettes til: mail@gjelsten.no.

STYRETS SIGNATUR

Styret og daglig leder i Gjelsten Holding AS bekrefter med dette å ha mottatt og lest innholdet i dette dokumentet som også danner grunnlaget for vår redegjørelse:

Oslo, 19.06.2024

Bjørn Rune Gjelsten, styrets leder
Henrik Schüssler, styremedlem og daglig leder
Rune Marsdal, styremedlem